Dobór próby
Probabilistyczne schematy doboru próby badawczej
Nieprobabilistyczne schematy doboru próby badawczej

Powrót do bazy wiedzy

Dobór próby


Proces doboru jednostek do badania (dobór próby) jest kluczowym etapem realizacji badań społecznych i marketingowych. Ważne jest, aby ów proces rozpocząć od precyzyjnego zdefiniowania populacji, z której chcemy dobrać próbę (por. DeVaus 2001: 70). 

W badaniach społecznych i marketingowych wykorzystywane są dwa schematy doboru próby:

  • probabilstyczne (losowe) - dobór do tego rodzaju prób zakłada wykorzystanie procedury losowania, a badacz nie ma wpływu na mechanizmy, rządzące doborem konkretnych jednostek do badania; dla każdej jednostki w populacji możemy zdefiniować pewne określone, niezerowe prawdopodobieństwo trafienia do próby;
  • nieprobabilistyczne (nielosowe) - w procedurze doboru nie wykorzystuje się procedury losowania - badacz wywiera wpływ na mechanizmy decydujące o doborze konkretnych jednostek do badania; (Corbetta 2003:218, Sawiński 2005:121).

Probabilistyczne schematy doboru próby badawczej


Wśród schematów probabilistycznego doboru próby wyróżnia się:

  • dobór losowy prosty - polega on na wylosowaniu z populacji, będącej przedmiotem zainteresowania badacza, określonej liczby jednostek;
  • dobór losowy warstwowy - badacz najpierw opisuje strukturę populacji ze względu na istotne zmienne lub ich kombinację, a następnie losuje odpowiednią liczbę jednostek z każdej warstwy, opisanej określoną wartością zmiennej lub kombinacją takich wartości tak, aby struktura wylosowanej próby odzwierciedlała strukturę populacji (np. w populacji 52% stanowią kobiety, 48 % mężczyźni; badacz losuje z warstwy określonej zmienną: płeć taką liczbę kobiet i mężczyzn, by w wylosowanej próbie stanowili oni odpowiednio 52% i 48%);
  • dobór losowy systematyczny - z listy wszystkich jednostek populacji losowo wybiera się tą, która stanowić będzie "punkt startowy" w procedurze doboru systematycznego, a następnie dobiera się do próby co k-tą jednostkę (np. co dziesiątą), aż do osiągnięcia założonej liczebności próby;
  • dobór zespołowy - wykorzystywany jest wówczas, gdy badacz nie dysponuje kompletną listą jednostek wchodzących w skład populacji; najpierw losuje on subpopulacje - zespoły (np. miejscowości, szkoły), dociera do list ich członków i w oparciu o nie dokonuje losowania próby.

Nieprobabilistyczne schematy doboru próby badawczej


W skład grupy schematów doboru nieprobabilistycznego zalicza się:

  • dobór celowy - badacz dobiera jednostki w taki sposób, by stanowiły one jak najbardziej wartościowe źródło informacji o badanym zjawisku, np. do udziału w teście konceptu nowego produktu zaprasza się jego potencjalnych przyszłych użytkowników;
  • dobór oparty na dostępności badanych - badacz wybiera do próby te jednostki, które w momencie przeprowadzenia badania są akurat "pod ręką" - np. przechodzą w miejscu, w którym znajduje się ankieter;
  • dobór kwotowy - podobnie jak w przypadku losowego warstwowego doboru próby, badacz najpierw opisuje strukturę populacji ze względu na pewne istotne zmienne lub kobinację zmiennych i dobiera jednostki tak, żeby udział każdej z grup opisanych daną wartością zmiennej lub kombinacją wartości różnych zmiennych był w próbie identyczny jak w populacji; w przeciwieństwie jednak do doboru warstwowego, procedura doboru kwotowego nie zakłada losowania jednostek z każdej „wartstwy“, ale umożliwa dobór dowolnych jednostek, które scharakteryzować można okresloną wartością zmiennych lub kombinacją wartości różnych zmiennych;
  • dobór metodą kuli śnieżnej - wykorzystywany jest przede wszystkim w badaniach specyficznych, trudno dostępnych grup (np bezdomnych, squatersów, nielegalnych imigrantów). Badacz wykorzystujący ten schemat doboru stara się dotrzeć do członków grupy, których relatywnie łatwo można odszukać, a następnie prosi ich o pomoc w rekrutacji innych osób, przynależących do tej grupy (Babbie 2004, Corbetta 2003, Denscombe 2010, Sawiński 2007).


Wzór cytowania:

Magierowski M. Dobór próby. Dostępny: http://www.researchonline.pl/baza?podkategoria=42, data dostępu: .././../2013.

Bibliografia

Babbie E. 2004. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Corbetta P. 2003. Social Research: Theory, Methods and Techniques. London: Sage Publications.
Denscombe M. 2010. The Good Research Guide: for small social research projects. New York, NY: McGraw-Hill International.
Sawiński Z. 2007. Dobór próby w badaniach marketingowych. w: Dominika Maison, Artur Noga-Bogomilski (red.) Badania marketingowe: od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!