REGULAMIN SERWISU ResearchOnline.plROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1 [przedmiot regulacji]

1. Przedmiotem regulacji niniejszego regulaminu są:
1) rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę,
2) warunki świadczenia usług i korzystania z Serwisu,
3) warunki zawierania, zmiany i rozwiązywania umów pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem,
4) zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług,
5) zasady odpowiedzialności Usługodawcy,
6) zasady przesyłania przez Usługodawcę i Użytkownika informacji handlowych,
7) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Użytkownik przed aktywacją konta Respondenta lub Badacza zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po akceptacji wszystkich jego postanowień.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem domenowym http://researchonline.pl/regulamin, a jego treść może być przez Użytkownika pozyskiwana, odtwarzana i utrwalana.

§ 2 [słowniczek]

Ilekroć w przepisach niniejszego regulaminu jest mowa o:
1) Usługodawcy – rozumie się przez to Research Online S.C. Piotr Dragon Jakub Wróblewski, ul. Królewska 65A, 30-081 Kraków,
2) Użytkowniku – rozumie się przez to każdy podmiot, który w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie dokonał rejestracji w Serwisie,
3) Serwisie – rozumie się przez to system do realizacji badań internetowych, stanowiący program komputerowy udostępniony w sieci Internet pod adresem domenowym http://researchonline.pl,
4) Badaczu – rozumie się przez to Użytkownika, który po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu aktywował w Serwisie konto Badacza,
5) Respondencie – rozumie się przez to Użytkownika, który po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu aktywował w Serwisie konto Respondenta.

ROZDZIAŁ II
Rodzaje i zakres usług

§ 3 [rodzaje usług]

Użytkownik może korzystać z Serwisu poprzez konto Badacza lub konto Respondenta. Możliwe jest posiadanie przez jednego Użytkownika zarówno konta Badacza jak i Respondenta.

§ 4 [konto Badacza]

1. Usługi w ramach konta Badacza pozwalają na przeprowadzanie za pomocą Serwisu badań ankietowych, analizy ich wyników oraz sporządzania raportów z badań przy użyciu udostępnionych przez Usługodawcę narzędzi. Usługa dostępna jest w wariantach:
1) Basic
2) Premium
- zróżnicowanych pod względem ceny i oferowanych Badaczowi narzędzi.

2. Szczegółowy zakres oraz cena usług dostępnych w poszczególnych wariantach konta Badacza określone są w liście funkcjonalności, dostępnej pod adresem domenowym http://researchonline.pl/cennik.

3. W zakresie płatnych wariantów usług, Badacz jest uprawniony do zniżki, na następujących warunkach:
1) jeśli jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą której niż 12 miesięcy – 30 % zniżki na pierwszą wykupioną usługę,
2) jeśli jest doktorantem lub pracownikiem naukowym - 30% zniżki na korzystanie z wszystkich narzędzi badawczych z pakietu Premium,
3) jeśli jest organizacją pozarządową - 30% zniżki na korzystanie z wszystkich narzędzi badawczych z pakietu Premium. 

§ 5 [bezpłatność wariantu Basic]

Podstawowy wariant konta Badacza (Basic) jest bezpłatny.

§ 6 [kalkulator]

Zamieszczony w Serwisie kalkulator wyliczający koszt usług świadczonych w ramach konta Badacza podaje cenę orientacyjną, która nie jest dla Stron wiążąca.

§ 7 [konto Respondenta]

1. W ramach konta Respondenta Użytkownik uzyskuje możliwość wypowiedzenia się w istotnych kwestiach społecznych, marketingowych, ekonomicznych i politycznych – poprzez wypełnianie ankiet, o których Respondent jest informowany wiadomością wysyłaną pocztą elektroniczną na podany przez niego adres skrzynki pocztowej.

2. Przez przyjęcie zaproszenia o którym mowa w ust. 1, Respondent zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci ankiety, z udzieleniem prawdziwych odpowiedzi na wszystkie pytania w niej zawarte.

3. W zamian za wypełnienie ankiety Respondent uzyskuje punkty, które podlegają wymianie na nagrody pieniężne, według przelicznika: 1 punkt = 0,5 PLN. O ilości punktów przyznawanych za wypełnienie ankiety Respondent informowany jest w zaproszeniu do wypełnienia ankiety, o którym mowa w ust. 1.

4. Respondent może otrzymać dodatkową nagrodę z tytułu zaproszenia do uczestnictwa w Serwisie w charakterze Respondentów innych osób – o przyznaniu dodatkowej nagrody decyduje miejsce Użytkownika w rankingu polecających.

5. Szczegółowe zasady przyznawania nagród za zapraszanie do Serwisu innych osób określone zostały w regulaminie nagradzania dostępnym na koncie Respondenta po zalogowaniu w Serwisie.

§ 8 [bezpłatność konta Respondenta]

Z tytułu założenia i prowadzenia w Serwisie konta Respondenta Użytkownik nie ponosi opłat.

§ 9 [liczba kont]

1. Użytkownik może mieć nie więcej niż jedno konto Respondenta w Serwisie.

2. Jedno konto Badacza może być używane przez więcej niż jedną osobę, dysponującą osobnym loginem i hasłem dostępu. Ilość przyznanych Użytkownikowi osobnych loginów zależy od wybranego wariantu usługi i jest wskazana w liście funkcjonalności dostępnej pod adresem domenowym http://researchonline.pl/cennik, ale nie może być większa niż 10.

ROZDZIAŁ III
Warunki świadczenia usług i korzystania z Serwisu

§ 10 [wymagania techniczne]

Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

§ 11 [wiek]

1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia i nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Użytkownik będący osobą fizyczną ograniczoną w zdolności do czynności prawnych oświadcza, że jego przedstawiciel ustawowy wie i wyraża zgodę na zawarcie z Usługodawcą umów wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 12 [zakaz dostarczania treści bezprawnych i inne zakazy]

Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, ani podejmować jakichkolwiek działań niezgodnych z polskim porządkiem prawnym na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników. Zabronione jest w szczególności:
1) nieprzestrzeganie autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich;
2) podejmowanie działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, zwłaszcza polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że czynności te są zgodne z prawem, niniejszym regulaminem i polityką prywatności Serwisu;
3) podejmowanie działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników;
4) zamieszczanie w Serwisie treści które mogą poniżać, uderzać w renomę lub dobre imię Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich;
5) podejmowanie działań służących do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych lub innych celach niezgodnych z prawem;
6) podejmowanie działań wykorzystujących oprogramowanie, które choćby zakłóca poprawne funkcjonowanie Serwisu lub systemów komputerowych innych Użytkowników, w tym zwłaszcza wirusy, boty, robaki i tym podobne.

§ 13 [obowiązek zawiadomienia]

1. W przypadku stwierdzenia dostarczenia przez Użytkowników materiałów bezprawnych, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, lub prawa osób trzecich, należy niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę, podając okoliczności uwiarygodniające fakty będące podstawą zawiadomienia.

2. Obowiązek zawiadomienia istnieje także w razie stwierdzenia innych przejawów naruszania przez Użytkowników przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zgłoszenia można dokonać za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@researchonline.pl. 

ROZDZIAŁ IV
Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy

§ 14     [rejestracja]

1. Procedura rejestracji odbywa się za pośrednictwem umieszczonego w Serwisie formularza rejestracji oraz skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika. Polega na wprowadzeniu danych oznaczonych w poszczególnych polach formularza rejestracji zgodnie z instrukcjami podanymi Użytkownikowi w czasie rejestracji na stronie internetowej Serwisu oraz aktywacji konta poprzez uruchomienie łącza (linku) przesyłanego automatycznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

2. Następnie Użytkownik może aktywować konto Badacza lub konto Respondenta, po zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji Użytkownika bez podawania przyczyny.

4. Z chwilą dokonania aktywacji konta Badacza lub konta Respondenta, Użytkownik i Usługodawca są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez czas świadczenia usług.

§ 15 [zawarcie umowy] 

1. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem następuje, w przypadku:
1) konta Badacza – po zarejestrowaniu się w Serwisie i aktywowaniu konta Badacza w wybranym wariancie,
2) konta Respondenta – po zarejestrowaniu się w Serwisie i aktywowaniu konta Respondenta.

2. Aktywacja konta Badacza powoduje, że umowa zostaje zawarta w bezpłatnym wariancie domyślnym (Basic).

3. Jeżeli określona usługa lub wariant usług jest według niniejszego regulaminu lub listy funkcjonalności odpłatna, płatności należy dokonać za pomocą systemu obsługi płatności dokonywanych drogą elektroniczną, udostępnianego pod adresem domenowym www.payu.pl, przez operatora PayU S.A z siedzibą w Poznaniu. Do chwili zaksięgowania na koncie Usługodawcy kwoty należnej za usługę wybraną przez Badacza – funkcjonalności związane z tą usługą nie będą dla Badacza dostępne.

§ 16 [zmiana umowy zawartej z Badaczem]

1. Użytkownik, który aktywował konto Badacza może w każdym czasie zmienić wariant świadczonych na jego rzecz usług na bardziej zaawansowany, poprzez wybranie innego wariantu Usługi spośród udostępnionych przez Usługodawcę. W takim wypadku Usługodawca świadczy usługę w nowym wariancie od chwili dokonania przez Badacza wpłaty za pośrednictwem serwisu udostępnionego pod adresem domenowym www.payu.pl przez operatora PayU S.A z siedzibą w Poznaniu.

2. Żądanie zmiany wariantu usługi z odpłatnego na inny wariant odpłatny, lecz tańszy lub na wariant nieodpłatny nie wywołuje skutków prawnych, w szczególności nie powoduje, że Badacz może żądać  od Usługodawcy zwrotu pieniędzy z tytułu ograniczenia zakresu świadczonych usług.

§ 17 [klauzula modyfikacyjna dot. regulaminu]

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Usługodawcę bez podawania przyczyn.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca każdorazowo poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

3. Zmiana, o której mowa wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia nowej treści Regulaminu w ramach Serwisu.

4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zakres i warunki odpłatnej usługi świadczonej na rzecz Badacza przez czas określony, chyba że Badacz wyrazi zgodę na taką zmianę lub zmiana jest dla niego korzystna poprzez obniżenie ceny usługi albo zwiększenie zakresu jej funkcjonalności.

§ 18 [usunięcie konta – rozwiązanie umowy]

1. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn rozwiązać umowę poprzez usunięcie konta w Serwisie.

2. Respondent nie traci prawa do odbioru nagród przez okres jednego miesiąca od dnia usunięcia konta. Winien jednak wykazać, że jest podmiotem do tego uprawnionym przez podanie tych samych danych, które uprzednio służyły do zarejestrowania go w Serwisie.

3. Badacz może ponownie zarejestrować się w Serwisie z użyciem tych samych danych, które uprzednio służyły do zarejestrowania go w Serwisie. Jeżeli na podstawie rozwiązanej umowy mógłby nadal korzystać z usług odpłatnych ograniczonych czasowo, rejestrując się ponownie, może z nich korzystać do dnia, w którym uprawnienie to wygasłoby gdyby umowa nie została uprzednio rozwiązana. Zakres usług dostępnych Badaczowi ustala się jednak w oparciu o regulamin Serwisu i listę funkcjonalności obowiązujące w dniu zgłoszenia żądania ponownego świadczenia usług.

§ 19 [usunięcie konta przez Usługodawcę]

1. Usługodawca może w każdym czasie i bez podania przyczyn rozwiązać umowę z Użytkownikiem co do usług świadczonych na jego rzecz w zakresie konta Respondenta, poprzez usunięcie tego konta z Serwisu. W takim wypadku Respondent zachowuje uprawnienia, o których mowa w ust. 2 paragrafu poprzedzającego, chyba że rozwiązanie umowy następuje z przyczyny wskazanej w ust. 2.

2. Usługodawca może rozwiązać umowę z Użytkownikiem z powodu rażącego naruszenia przez niego regulaminu, a w szczególności powtórnego dostarczenia do Serwisu materiałów o charakterze bezprawnym lub podjęcia innego zachowania, o którym mowa w § 12 niniejszego regulaminu pomimo udzielenia mu przez Usługodawcę ostrzeżenia po pierwszym przypadku tego naruszenia.

ROZDZIAŁ V
Ochrona danych osobowych

§ 20 [polityka prywatności]

Informacje, których podania przez Usługobiorcę żąda Usługodawca, oraz zasady ochrony danych osobowych określono w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem domenowym http://researchonline.pl/polityka.

ROZDZIAŁ VI
Zasady odpowiedzialności Usługodawcy

§ 21    [brak odpowiedzialności za nieprawdziwe dane]

Usługodawca nie jest odpowiedzialny za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

§ 22    [brak odpowiedzialności za materiały bezprawne]

Usługodawca nie monitoruje i nie jest odpowiedzialny za treść materiałów przesyłanych do Serwisu przez Użytkowników. Odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu może powstać wyłącznie w razie zignorowania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o takim naruszeniu prawa.

ROZDZIAŁ VII
Reklamacja i kontakt z Usługodawcą

§ 23    [kontakt z Usługodawcą]

Wszelkie uwagi, zapytania, zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu oraz jego funkcjonowania mogą być kierowane do Usługodawcy za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@researchonline.pl.

§ 24    [reklamacja]

1. Zakłócenia w korzystaniu z Serwisu mogą być przez Użytkownika reklamowane.

2. Procedura reklamacyjna nie dotyczy usług polegających na udzielaniu indywidualnych konsultacji przez Usługodawcę.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 21 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji, których zgłoszenie wynika wyłącznie z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na łamach Serwisu lub uprzednio udzielonych reklamującemu Użytkownikowi przez Usługodawcę.

ROZDZIAŁ VIII
Przesyłanie informacji handlowych

§ 25 [zgoda na przesyłanie informacji handlowych]

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Usługodawcę jak i osoby trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym do struktury zamieszczanych przez nich ankiet.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 26 [przerwa techniczna]

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego – częściowego lub całkowitego – wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, zmodernizowania, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.

§ 27    [cesja praw i obowiązków]

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na inny podmiot, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników.


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!