Plan analizy danych

Powrót do bazy wiedzy

Plan analizy danych


Przygotowanie planu analiz, które mają zostać wykonane w oparciu o zebrane w badaniu dane, jest czasem czynnością niesłusznie lekceważoną przez niektórych badaczy sądzących, że można ją odłożyć na później, czy też po prostu przystąpić do analiz bez uprzedniego przygotowania (Nagrundkar 2003:31).

Plan analizy danych zawiera opis czynności analitycznych, jakie badacz planuje wykonać, aby odpowiedzieć na pytania badawcze, osiągnąć określony cel badawczy oraz zweryfikować postawione hipotezy (por. Fink 2002:2). Przygotowując plan analizy danych, badacz powinien przyporządkować do każdego pytania/celu/hipotezy zmienne, które zamierza wykorzystać w analizie, a także stosowane techniki analityczne.

Zweryfikowanie hipotezy o braku różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w zainteresowaniu sportem będzie przykładowo wiązało się z wykorzystaniem zmiennych płeć oraz zainteresowanie sportem oraz (jako techniki analitycznej) testu t-Studenta dla prób niezależnych. 

Na tym etapie procesu badawczego badacz powinien również zastanowić się nad sposobem obliczania wartości skal bądź indeksów wykorzystanych w badaniu (szczególnie wówczas, gdy są to jego autorskie miary) oraz rozważyć kwestię radzenia sobie z brakami danych (por. Panter 2011). Podstawowy plan analizy danych dobrze jest przygotować jeszcze przed zakończeniem pracy nad ostateczną wersją kwestionariusza pamiętając, że proces wyboru wskaźników (pytań) determinuje późniejsze możliwości analityczne.

Sporządzając plan analizy warto zadać sobie kilka istotnych pytań:

  • Czy w przypadku każdej ze zmiennych wiadomo, do jakich analiz zostanie ona wykorzystana?
  • Czy badacz ma odpowiednią wiedzę na temat wykorzystywanych technik analitycznych i potrafi objaśnić wyniki wykonanych analiz innym, np. zleceniodawcy?
  • Czy poziom pomiaru zmiennych umożliwia wykorzystanie ich w wybranych technikach analizy statystycznej? (por. Crawford 1997: 9)

Pamiętając o rozważeniu powyższych zagadnień, w trakcie opracowywania planu analizy danych, powinno się mieć jednak świadomość konieczności poddania go pewnym modyfikacjom po zrealizowaniu badań i przygotowaniu bazy danych (por. Fink 2002: 3).

Wzór cytowania:

Magierowski M. Plan analizy danych. Dostępny: http://www.researchonline.pl/baza?podkategoria=41, data dostępu: .././../2013.


Bibliografia

Crawford I. 1997. Marketing Research and Information Systems. Rome: Food and Agriculture Organization of United Nations.
Fink A. 2002. How to Manage, Analyze and Interpret Survey Data. London: Sage Publications.
Nargundkar R. 2003. Marketing Research – Text and Cases. New Delhi: Tata McGraw-Hill Education.
Panter A. T. 2011. Writing the Data Analysis Plan. W: W. Pequant et al. (red.) How to Write a Succesful Research Grant Application. A Guide for Social and Behavioral Sciences. New York: Springer.


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!