Badania opinii publicznej

Powrót do bazy wiedzy

Badania opinii publicznej


Badania opinii publicznej zazwyczaj dotyczą ważnych społecznie kwestii, takich jak preferencje wyborcze, reformy i decyzje organów władzy, funkcjonowanie instytucji społecznych, problemy społeczne, zaufanie, czy też istotne dla społeczeństwa wydarzenia - tak teraźniejsze, jak i przeszłe. Opinia publiczna, którą poznajemy w wyniku badań, jest w rzeczywistości zbiorem poglądów członków danego społeczeństwa na istotne dla niego w danym momencie kwestie (Simon 1974:7). 

Badania opinii publicznej to realizowane na próbach dobranych z precyzyjnie zdefiniowanych populacji badania sondażowe (Czaja, Blair 2004:3). Ważną cechą dobrego sondażu jest - zdaniem Fowlera - wykorzystanie standaryzowanej procedury pomiaru (kwestionariusza ankiety), zapewniającej porównywalność informacji o obiektach badania (Fowler 2002:4). Dzięki temu sondaże pozwalają uzyskać ustrukturyzowany i usystematyzowany zbiór danych (DeVaus 2002: 3-4). 

Według Lesley’a Andresa (2012) możemy wyróżnić dwa główne typy badań sondażowych. Do jednej z grup zalicza się sondaże realizowane na próbach losowych, dobranych z dużych populacji. Przeprowadzenie tego typu badań napotyka częstokroć ograniczenia natury logistycznej i - przede wszystkim - finansowej. Możliwości przezwyciężenia owych ograniczeń stwarzają realizowane na próbach kwotowych badania sondażowe realizowane za pośrednictwem Internetu. W przypadku prób losowych mamy możliwość określenia prawdopodobieństwa trafienia danej osoby z populacji do próby, jak również określenia możliwego błędu naszych oszacowań. W przypadku próby kwotowej takiej badacz nie ma takiej możliwości – dobiera on próbę tak, by jej struktura ze względu na określone zmienne odzwierciedlała strukturę populacji, jednak czyni to w sposób nielosowy (por. Babbie 2004). Pomimo tego faktu wykorzystanie próby kwotowej w wielu badaniach przynosi dobre rezultaty, prowadząc do uzyskania rezultatów zbieżnych z wynikami tych samych badań przeprowadzonych na próbach losowych (por. Sawiński 2007: 123-124).

Wzór cytowania:

Magierowski M. Badania pracowników. Dostępny: http://www.researchonline.pl/baza?podkategoria=4, data dostępu: ../../2013.

Bibliografia

Anders L. 2012. Designing and Doing Survey Research. London: Sage Publications.
Babbie E. 2004. Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Czaja R., Blair J. 2005. Designing Surveys. A Guide to Decisions and Procedures. London: Sage Publications.
DeVaus D. A. 2002. Surveys in Social Research. London: Routledge.
Fowler F. J. Jr. 2002. Survey Research Methods. London: Sage Publications.
Sawiński Z. 2007. Dobór próby w badaniach marketingowych. W: D. Maison, A. Noga.-Bogomilski (red.) Badania marketingowe: od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Simon R. J. 1974. Public Opinion in America 1936-1970. Chicago, IL: Rand McNally.


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!