Badania pracowników

Powrót do bazy wiedzy

Badania pracowników


We współczesnym świecie, w którym zmiany technologiczne i komunikacyjne postępują szybciej niż kiedykolwiek, wyniki biznesowe są w coraz większym stopniu zależne od zasobów ludzkich, którymi dysponuje firma – czyli od pracowników (por. m.in. Kuballa 2006, Walters 1996). Lojalni i zadowoleni pracownicy, zaangażowani w swoją pracę i wykonujący ją efektywnie, są warunkiem osiągnięcia sukcesu przez organizację.

Kluczową rolę w procesie kształtowaniu lojalności, zaangażowania i efektywności pełni kompleksowa wiedza o pracownikach, dotycząca ich potrzeb, celów, pragnień, motywacji i problemów. Wiedzę tę można uzyskać realizując badania pracowników.

Bardzo popularnym obszarem w zakresie badań pracowników są badania ich satysfakcji. Pierwsze tego typu badania przeprowadzane były w latach 30-tych XX wieku (por. Allen, Wilburn 2002: 17). Obecnie jednym z najczęściej używanych narzędzi, służących do pomiaru satysfakcji pracowników, jest - złożony z 72 wskaźników przyporządkowanych do czterech wymiarów (praca, płaca, awans, przełożeni, współpracownicy) - Job Descriptive Index, którego autorami są Smith, Kendall i Hullin (Allen, Wilburn 2002, Smith, Kendall i Hullin 1969).

Badania satysfakcji są prawdopodobnie najpopularniejszym obszarem badań pracowników, jednak z pewnością nie jedynym. Church i Waclawski wymieniają kilka zagadnień, jakich mogą dotyczyć badania sondażowe, przeprowadzane wśród pracowników w organizacjach. Wśród nich znajdują się m.in.: ocena tempa zmian w organizacji, percepcja kadry zarządzającej, czy też stopień zrozumienia oraz poparcia dla celów organizacji i wizji jej rozwoju (por. Church, Stanislawski 2001:7). Jedno z narzędzi służących kompleksowemu badaniu postaw pracowników, Employee Master Question Test, obejmuje opinie pracowników dotyczące 54 obszarów tematycznych, takich jak: przywiązanie do organizacji, przepływ informacji, zaangażowanie, uczciwość, skłonności przywódcze, produktywność czy stres (por. Bauer, Bauer 2002). Planując badania własnych pracowników należy pamiętać, że ich celem powinno być wykorzystanie jak najszerszej palety różnych pytań, ale również uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze problemy organizacji.

Wzór cytowania:

Magierowski M. Badania pracowników. Dostępny: http://www.researchonline.pl/baza?podkategoria=2, data dostępu: ../../2013.

Bibliografia

Allen D. R., Wilburn, M. 2002. Linking Customer and Employee Satisfaction to the Bottom Line. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press.
Bauer R. W., Bauer S.S. 2002. The Question Book Goes Interactive. Amherst: HRD Press.
Church A. H, Waclawski J. 2001. Designing and Using Organizational Surveys. A Seven-Step Process, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Kuballa J. 2006. Employee satisfaction - a precondition for economical success of service companies? Grin Verlag: Muchen.
Smith P. C., KendallL.M., Hulin C. L.1969. The measurement of satisfaction in work and retirement. Chicago: Rand McNally.
Walters, M. 1996. Employee attitude and opinion surveys. London: CIPD.


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!