Badania marketingowe

Powrót do bazy wiedzy

Badania marketingowe


Każda organizacja działająca w otoczeniu rynkowym doświadcza oddziaływania mikrootoczenia gospodarczego i zmuszona jest odpowiadać na wysyłane przez nie sygnały. Organizacja może świadomie ukierunkowywać swój wpływ na otoczenie rynkowe poprzez optymalizację procesu decyzyjnego, polegającą na realizacji skutecznej strategii rozwoju w oparciu o system informacji marketingowej. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa, aby mógł z powodzeniem spełniać swoją rolę, powinien opierać się nie tylko na danych wewnętrznych dotyczących sprzedaży. Jak pisze Mazurek-Łopacińska: informacje stale gromadzone w przedsiębiorstwach muszą być uzupełniane wynikami badań marketingowych, pozwalających rozszerzać podstawy podejmowania decyzji (Mazurek-Łopacińska, 1999).
 
Badania marketingowe to usystematyzowany proces gromadzenia, zapisu i analizy danych, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych (por. Dubliniec 1994, McDaniel, Gates 1998). Zdaniem McDaniela i Gatesa pełnią one trzy zasadnicze funkcje: opisową, diagnostyczną (wyjaśniającą opisane zjawiska) oraz prognostyczną (pozwalającą przewidzieć pewne zjawiska i zachowania) (Mc Daniel, Gates 1998: 5). 

Rozumiane jako osobna dziedzina teoretyczna, badania marketingowe nie tylko opisują, wyjaśniają i interpretują zjawiska występujące w mikrootoczeniu organizacji, ale także wnoszą swój wkład w ewolucję samego marketingu, rozumianego jako rodzaj dyscypliny (Sagan 1998: 11) . Rozwój metodologii badań marketingowych, do którego przyczyniają się naukowcy–teoretycy oraz badacze-praktycy, pozwala weryfikować istniejące teorie postępowania konsumenta, doskonalić terminologię marketingową, jak również – dzięki podejściu modelowemu – konstruować nowe teorie marketingowe.
 
Cechą charakterystyczną badań marketingowych jest ich interdyscyplinarny charakter. Rozwijając własne metody badawcze, teorie i procedury, czerpią z dorobku naukowego ekonomii i ekonometrii, statystyki, psychologii, socjologii, antropologii kulturowej, semiotyki, a nawet etyki, jako subdyscypliny filozofii. Właściwy badaniom marketingowym obiekt zainteresowań pozwala jednakże podkreślać ich odrębność względem wymienionych dyscyplin. Obiektem tym są procesy i zjawiska zachodzące w systemie marketingowym, obejmującym daną organizację, jej rzeczywistych i potencjalnych klientów i konsumentów, konkurentów, organizacje znajdujące się w kanale dystrybucji oraz dalsze i bliższe otoczenie (Sagan 1998: 12), pozostające ze sobą w ścisłych relacjach.

Interdyscyplinarny charakter badań marketingowych umożliwił wykształcenie się bardzo zróżnicowanych podejść, kierunków metodologicznych i programów badawczych. W ich obrębie prowadzone są między innymi: badania charakterystyk, cech, sądów i opinii konsumentów, badania postaw i preferencji nabywców, badania motywacyjne oraz badania identyfikacyjne wielowymiarowych struktur rynkowych (Sagan 1998).
 
Pierwszym krokiem w procesie planowania i przeprowadzania własnego badania marketingowego powinno być zawsze sformułowanie problemu marketingowego. Problemy mogą dotyczyć szeregu obszarów tematycznych, takich jak:

  • popyt na określone towary lub usługi;
  • wizerunek marki;
  • skuteczność wykorzystywanych strategii i instrumentów promocyjnych;
  • satysfakcja klientów;
  • lojalność klientów;
  • koncepty nowych produktów i usług;
  • strategia cenowa produktów i usług (por. Wojciechowski 2009, Szwarc 2005, Rao 2009, Churchill 2002).

Badania marketingowe umożliwiają organizacji implementację koncepcji tzw. marketing mix. Zakłada ona, że efektywny program działań marketingowych powinien uwzględniać cztery zasadnicze elementy: sam produkt, który oferuje na rynku firma, cenę, w jakiej jest oferowany, kanały i sposoby jego dystrybucji oraz formy jego promocji (por. Kotler, Armstrong 2009).

Wzór cytowania:

Tompolska A. Badania marketingowe. Dostępny: http://www.researchonline.pl/baza?podkategoria=1, data dostępu: ../../2013.

Bibliografia

Dubliniec E. 1994. Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Kotler P., Armstrong G. 2009. Principles of marketing. Saddle River: Pearson Education. 
Mazurek-Łopacińska K. 1999. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. 
McDaniel C. Jr., Gates R. H. 1998. Marketing research essentials. London: Taylor and Francis. 
Rao V. R. (red.) 2009. Handbook of pricing research in marketing. Cheltenham: Edward Elgar. 
Sagan A. 1998. Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Smith S. M., Albaum G. S. 2004. Fundamentals of Marketing Research. London: Sage Publications.
Szwarc P. 2005. Researching customer satisfaction and loyalty. How to find out what people really think. London: Kogan Page.
Wojciechowski T. 2009. Encyklopedyczne podstawy marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

 


100 000+

Zrealizowanych ankiet. Dołącz do grona naszych klientów!

Szpital Dziecięcy BIS Goldman Recruitment Klon Jawor Iwentarium ISI Edisonda TTPlast Splendour Idea Rozwoju

Newsletter

Promocje, nowości produktowe i żadnego spamu!